Czy kolektor służący zabudowie cieku jest urządzeniem wodnym? Kto jest właścicielem zabudowanego odcinka cieku?


Odpowiedź:

Kolektor, którym zabudowano ciek, jest urządzeniem wodnym, bowiem kształtuje przepływy wody w tym cieku, czyli odpowiada definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., zgodnie z którą do urządzeń wodnych zalicza się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych. Zabudowa cieku w formie kolektora nie zmienia organu, który na podstawie art. 11 ust. 1 pr. wod. wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do tego cieku.

Sądzę, że istotą pytania jest to, na kim spoczywa obowiązek utrzymywania tego zabudowanego odcinka cieku i kto powinien ponosić koszty tego utrzymywania. Stosownie do art. 21 ust. 1 pr. wod. utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela, ale jednocześnie w myśl art. 22 ust. 2 pr. wod. zakłady, które przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił ten wzrost.

Koszty utrzymywania zabudowanego odcinka cieku są niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów utrzymywania odkrytego koryta cieku. Różnicę między kosztem utrzymywania koryta zabudowanego w formie kolektora a kosztem utrzymywana koryta w stanie naturalnym obowiązany jest ponosić ten, któremu taki rodzaj zabudowy był potrzebny.

Obowiązek ponoszenia tych kosztów lub obowiązek wykonywania obowiązku utrzymywania zabudowanego odcinka cieku powinien być nałożony na zakład (miasto, gminę), na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 4 pr. wod. w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie tej zabudowy. Jeżeli taki obowiązek nie był nałożony lub brak jest możliwości sprawdzenia, czy był on w pozwoleniu wodnoprawnym nałożony, to obecnie jeżeli organ wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do tego cieku złoży stosowny wniosek, to organ będzie zobowiązany do nałożenia takiego obowiązku na podstawie art. 22 ust. 2 pr. wod. na zakład, któremu ta zabudowa jest potrzebna.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.