Środki unijne otrzyma m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4,09 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 3,48 mln zł. Celem projektu jest modernizacja istniejącej i budowa nowej kanalizacji sanitarnej. Dzięki realizacji inwestycji do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych około 336 osób.

Potwierdzenie przyznania dofinansowania dostał także projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach", którego beneficjentem jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wartość projektu to 53 mln zł. Maksymalna kwota unijnego dofinansowania wynosi 5,55 mln zł. Realizacja projektu zakłada m.in. modernizację oczyszczalni i przepompowni ścieków, a także budowę 1 km kanalizacji sanitarnej i 800 m deszczowej. Inwestycja przyczyni się m.in. do wzrostu liczby mieszkańców Pyrzyc podłączonych do sieci kanalizacyjnej o 2 % do poziomu 99 %.

Gdańsk otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 161,02 mln zł (koszt całkowity inwestycji to 192,41 mln zł) na realizację pierwszego etapu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa Kanału Raduni. Pozwoli to m.in. na zapewnienie bezpośredniej ochrony przed zagrożeniem powodziowym ludności i dóbr materialnych znajdujących się na terenie miasta skupionej poniżej ujścia Kanału Raduni do Odpływu Motławy. Projekt jest jednym z przedsięwzięć zapewniających realizację celów i założeń Programu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015).

Wsparcie na inwestycje przeciwpowodziowe Żuław przyznane zostało również dla Elbląga. Przedmiotem projektu jest budowa systemu urządzeń technicznych ochrony przeciwpowodziowej oraz systemu odwonienia polderów po obu stronach rzeki Elbląg. Całkowity koszt inwestycji to 42,32 mln zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 35,97 mln zł.