Jak należy prawidłowo sklasyfikować odpad paszy, a dokładniej przeterminowane próby pasz pochodzące z produkcji paszy dla drobiu, zawierające antybiotyk będący kokcydiostatykiem (termin przydatności antybiotyku wynosi 6 miesięcy)?


Odpowiedź:

Klasyfikacja odpadu do określonej grupy i nadanie mu kodu odpadu zależy od źródła, w którym odpad został wytworzony. Termin przydatności antybiotyku nie ma znaczenia w przypadku, gdy wytwórca uzna, że dany produkt (substancja, mieszanina) stanowi odpad, którego powinien się pozbyć.


Uzasadnienie:

Gdyby zakład zajmował się np. produkcją pasz roślinnych z dodatkiem antybiotyku, to próbkom tej paszy sklasyfikowanym jako odpad można byłoby nadać kod 020399 - Inne nie wymienione odpady, chociaż można również uznać, że próbki stanowią odpad z produkcji pasz i oznaczyć je kodem 020381, jeśli antybiotyk jest składnikiem paszy.

Gdyby odpad został wytworzony na fermie należałoby nadać mu kod 020399 – Inne niewymienione odpady
Gdyby źródłem odpadu było np. laboratorium badawcze albo inne laboratorium dokonujące analiz próbek paszy, to odpadowi można byłoby nadać kod 160306 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380.