Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. - wygasza m.in. programy gospodarki odpadami.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 231 ust. 1 u.o., decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - dalej u.o. z 2001 r., rzeczywiście wygasły z dniem wejścia w życie u.o., jednak z pewnym zastrzeżeniem.

Zgodnie z art. 232 ust. 3 u.o., tzw. decyzje łączne, wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 u.o. z 2001 r., a zatem również decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwzględniające odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów - zachowały ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie u.o. Tego rodzaju decyzje we wskazanym zakresie pozostają zatem ważne w okresie, na jaki zostały wydane – jednak nie dłużej jak do dnia 23 stycznia 2016 r.

Jeżeli natomiast chodzi o zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów u.o. z 2001 r., również zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2016 r., za sprawą art. 108 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), przepis art. 234 ust. 1 u.o., określający przewidywany termin utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., ulega zmianie. Zgodnie z art. 234 ust. 1 u.o. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., tworzy się łącznie z BDO.

Ponieważ z kolei zgodnie z art. 238 ust. 1 u.o. (również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r., można sądzić, iż w tym samym terminie powstaną również tworzone łącznie z BDO rejestry, o których mowa w art. 49 ust. 1 u.o. W świetle powyższych wyjaśnień należy zatem sądzić, iż czas upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., ulegnie wydłużeniu.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami