Pytanie
Nasza Spółka świadczy usługi marketingowe na rzecz innych firm. Strony przyjmują, że okresy rozliczeniowe w których świadczone są usługi kończą się każdorazowo z momentem otrzymania przez odbiorcę potwierdzenia od upoważnionego pracownika (przedstawiciela) odbiorcy usługi o należytym wykonaniu usługi oraz wysokości wynagrodzenia (oblicza się procentowo od wysokości sprzedaży promowanych towarów). Od tego momentu liczony jest termin na wystawienie przez Spółkę faktury. Informacja o należytym wykonaniu usługi oraz wysokości wynagrodzenia jest przesyłana Spółce przez przedstawiciela odbiorcy usług w terminie 30 dni po zakończeniu danego miesiąca lub kwartału kalendarzowego, którego informacja dotyczy z zastrzeżeniem, iż brak takiej informacji we wskazanym terminie nie upoważnia do samodzielnego ustalenia wysokości wynagrodzenia i wystawienia faktury. (Przykład - usługi świadczone są od 01 stycznia do 31 marca 2014 r. w dniu 30 kwietnia otrzymujemy potwierdzenie należytego wykonania usług. Po otrzymaniu informacji wystawiamy fakturę).
Kiedy w przypadku tak ustalonych warunków rozliczenia powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT?