Jeśli jeden odpad jest transportowany w miesiącu przez dwóch przewoźników (przewożą w miesiącu różne ilości), to czy można tych dwóch różnych przewoźników wpisać na jednej karcie przekazania odpadu, czy powinny być dwie karty przekazania odpadu?


Odpowiedź:

W świetle zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) – dalej u.o. należy stwierdzić, że posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, obowiązany jest sporządzić kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, tj. po jednym dla każdego z posiadaczy oraz dla transportujących odpady.

Jeżeli odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, wówczas zgodnie z treścią objaśnienia nr 7 do załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), zawierającego wzór karty przekazania odpadu, w oznaczonych rubrykach na jednej karcie, należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

Jeżeli jednak odpad transportowany jest raz przez transportującego "X" do miejsca odbioru, drugim razem przez transportującego "Y" i ma zostać sporządzona karta zbiorcza – miesięczna dla danego odpadu, wówczas konieczne jest sporządzenie odrębnych dokumentów dla obu transportujących. Sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, możliwe jest w sytuacji, gdy karta obejmuje odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Powyższe wynika wprost z art. 36 ust. 9 u.o.