Pytanie:
Organ nadzoru budowlanego wydał postanowienie w trybie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane. Przed upływem terminu określonego w ww. postanowieniu na przedłożenie dokumentów umożliwiających legalizację obiektu budowlanego inwestor przystąpił do rozbiórki obiektu budowlanego objętego postępowaniem PINB.

Jakie działania winien podjąć organ nadzoru budowlanego w sytuacji prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym (rozbiórka) pomimo wydanego postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych?

Odpowiedź:
Organ nadzoru budowlanego powinien wydać decyzję orzekającą rozbiórkę.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 48 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. jeśli spełnione są wymagania określone w tym przepisie organ nadzoru budowlanego wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada obowiązek przedłożenia szeregu dokumentów wymienionych w art. 48 ust. 3 pr. bud. Zgodnie zaś z art. 50a pkt 1 pr. bud. organ nadzoru budowlanego w przypadku wykonywania robót budowlanych – pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem o którym mowa w art. 48 ust. 2 pr. bud. oraz art. 49b ust. 2 pr. bud. – nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części. W sytuacji zatem, gdy wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, a pomimo to inwestor wykonuje te roboty, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do orzeczenia nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części wznoszonego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przywołany przepis art. 50a pkt 1 pr. bud. ma zastosowanie w przypadkach, kiedy mimo wstrzymania postanowieniem robót budowlanych są one wykonywane w dalszym ciągu, czyli nakaz organu nie jest przez inwestora respektowany. W przypadku wstrzymania robót budowlanych na podstawie art. 48 ust. 2 pr. bud., jeżeli są one nadal prowadzone bądź ponownie podjęte, można mówić o "wtórnej samowoli budowlanej", czy też uporczywym łamaniu prawa mimo, że organ podjął działania zmierzające do legalizacji samowoli budowlanej – zob. wyrok WSA z 6.11.2014 r., II SA/Lu 20/14. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami