Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi Planami Działań Krótkoterminowych obowiązują co najmniej dwa poziomy alertów (w zależności od substancji):

ALERT POZIOM I – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,

ALERT POZIOM II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

ALERT POZIOM III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu,

ALERT POZIOM IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

Poziom dopuszczalny i poziom docelowy substancji w powietrzu ustalone zostały na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie w dłuższym okresie czasu.

Poziom alarmowy został określony jako ten, po przekroczeniu którego w wyniku krótkotrwałego narażenia mogą wystąpić od razu negatywne skutki zdrowotne.

Wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu długoterminowego, określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031).

Ogłaszane ALERTY I i II poziomu nie oznaczają, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń. To jednak ważna informacja dla osób z grupy wrażliwej, czy osób uprawiających sport, by były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz.

www.wios.warszawa.pl