Odpowiedź:
W myśl ustaleń § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie kuchnia jest pomieszczeniem pomocniczym w mieszkaniu. Z uwagi na ustalenia § 4 i 5 ust. 1 pkt 1 to pomieszczenie pomocnicze nie uważa się za przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Zatem wymaganie nieprzesłaniania zawarte w § 13 nie będzie miało zastosowania oraz wymaganie dotyczące oświetlenia dziennego zawarte w § 57 ust. 1.

Obowiązujące w przypadku kuchni będą wymagania zawarte w § 92 ust. 1 i 2, a także § 93. Zgodnie z § 93, pomieszczenie kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien. Ma także zastosowanie ustalenie ust. 2 § 57 w pomieszczeniu kuchennym, w którym wymagane jest oświetlenie dzienne zgodnie z § 93. Stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:12. 

Autor: Anna Sas-Micuń

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami