Odpowiedź:
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – dalej pr. bud., jak również przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. nie zawierają uregulowań umożliwiających określenie wymaganych prawem parametrów miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych (przepisy r.w.t. odnoszą się jedynie do miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ich odległości od konkretnych obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi).

Niemniej jednak – zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 pkt 5 prawa o ruchu drogowym - zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Przepis ten nie odnosi się jednak do zagadnienia "wyznaczonych w tym celu parkingów", ani szczegółowych warunków, które parkingi takie powinny spełniać.

Tym samym należy rozumieć, że tego typu miejsca postojowe (w zakresie w jakim połączone są z drogą publiczną) powinny odpowiadać parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – dalej r.d.p.

Brak jest jednak kompleksowej regulacji prawnej zawierającej przepisy jednoznacznie i bezpośrednio obejmującej problematykę lokalizowania i parametrów technicznych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami