Pytanie:
Jakie warunki techniczne musi spełniać lokal socjalny?

Odpowiedź:
Definicja legalna pojęcia "lokal socjalny" została sformułowana w treści ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150) – dalej u.o.p.l. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 5) u.o.p.l. lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Jednocześnie wyżej wymienione przepisy nie formułują szczegółowych wytycznych i warunków technicznych, które powinny zostać spełnione w przypadku lokali socjalnych. Przepisy techniczno – budowlane również nie formułują szczegółowych minimalnych wymagań, którym powinny odpowiadać lokale socjalne.

Uznać jednak należy, że pomimo obniżonego standardu, lokale takie powinny odpowiadać warunkom technicznym właściwym dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (oczywiście zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wybudowania danego lokalu).

Brak jest szczegółowych unormowań technicznych, które wyznaczałyby minimalne standardy lokalu socjalnego i warunki techniczne, którym powinien odpowiadać, by móc być uznany za tego typu lokal. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami