Odpowiedź:
Przy projektowaniu budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej - dalej r.i.p.z., a także ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dalej u.w.r.

Kwestie dotyczące warunków ogólnych dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - dalej r.s.p.m.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 18 ust. 3 r.i.p.z., placówka opiekuńczo-wychowawcza powinna zapewniać dzieciom:
- pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;
- łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;
- miejsce do nauki;
- miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;
- wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 2 u.w.r., w budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza (wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego w przypadku lokali stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności lokali; art. 106 ust. 3).

Kwestie dotyczące warunków ogólnych dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami