Pojawiają się wątpliwości, ponieważ przy przetargach publicznych niektóre komisje moje uprawnienia traktują jako "bez ograniczeń", lecz z wyłączeniem pewnego rodzaju budowli, natomiast inne odrzucają całkowicie moje uprawnienia, jako uprawnienia z daleko idącymi ograniczeniami - wskazuje Użytkownik publikacji.

Odpowiedź:
Zakres uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących pozostaje bez zmian, co zgodne jest z zasadą ochrony praw nabytych wyrażoną w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Na mocy rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane wydawane były wyłącznie w oparciu o posiadane wykształcenie i odbytą praktykę zawodową, dlatego też decyzje uzyskane przez osoby z jednakowym wykształceniem mogły mieć nieco różną treść.

Zatem, o zakresie uprawnień budowlanych decyduje wyłącznie treść decyzji, a ta nie została w pytaniu podana, dlatego też nie można określić jej zakresu. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że osoby ze średnim wykształceniem technicznym, w świetle przepisów rozporządzenia z 1975 r., mogły uzyskać uprawnienia jedynie w ograniczonym zakresie. Stosowaną wówczas formą ograniczenia było użycie w treści decyzji zwrotu "o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych" oraz "w budownictwie osób fizycznych".

Obydwa wskazane pojęcia nie zostały niestety zdefiniowane, dlatego też zakres uprawnień osoby legitymującej się taką decyzją podlega każdorazowo ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej na etapie wydawania pozwolenia na budowę (w przypadku uprawnień do projektowania) i nadzoru budowlanego na etapie realizacji inwestycji (w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi). Oceny powyższej wskazane organy dokonują na podstawie posiadanej dokumentacji budowy. Żaden inny organ nie jest w stanie określić obiektów budowlanych jakimi może kierować osoba posiadająca opisane w pytaniu uprawnienia w oderwaniu od konkretnej inwestycji.

Stąd też niestety wątpliwości co do określenia zakresu takich uprawnień budowlanych i rozbieżności w ich interpretacji. Taka sytuacja dotyczy wszystkich posiadających uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów omawianego rozporządzenia z 1975 r. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami