Starosta wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestora. Projekt obejmował odbudowę hali magazynowej z suszarnią warzyw. Według zapisu w decyzji kierownik budowy był zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie tablicę informacyjną. Wykonawcą robót budowlanych była firma i osoby nie posiadające uprawnień budowlanych. W tej sytuacji kierownikiem budowy został jeden z projektantów. Inwestor złożył wniosek do PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie odbudowanej hali magazynowej z suszarnią warzyw. Do wniosku dołączono oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, który był jednocześnie projektantem, dokumentację powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej, stosowne certyfikaty oraz deklarację zgodności na zastosowane wyroby i materiały budowlane. Według PINB analiza dokumentów i kontrola obiektu stwierdziła, że obiekt nadaje się do użytkowania pomimo wielu usterek budowlanych. Podmiot gospodarczy, który nie posiada zezwolenia ani uprawnień budowlanych może wykonywać roboty budowlane montażowe hali bez jakiejkolwiek odpowiedzialności budowlanej.
Czy kierownikiem budowy może być projektant, a wykonawcą robót firma prywatna nie posiadająca uprawnień budowlanych?
Jakie uprawnienia budowlane powinien mieć projektant, który był jednocześnie kierownikiem budowy?

Nie ma prawnych przeszkód, aby projektant był jednocześnie kierownikiem budowy obiektu budowlanego, który zaprojektował, pod warunkiem, że posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (zarówno pod kątem zakresu, jak i specjalności). Zatem, oprócz uprawnień do projektowania powinien posiadać również uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Natomiast o fakcie podjęcia się obowiązków kierownika budowy należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego przed rozpoczęciem budowy, a nie przy okazji oddawania obiektu do użytkowania. Wówczas organ nadzoru sprawdza zakres uprawnień osoby zamierzającej pełnić funkcję kierownika budowy decydując, czy osoba taka posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba dopuszczona do pełnienia funkcji kierownika zobowiązana jest pełnić tę funkcję ze wszystkimi tego konsekwencjami i obowiązkami wynikającymi m.in. z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Pamiętać należy, że kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz za wszystko, co się dzieje na budowie. Natomiast firma nie posiadająca osób legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami jest jedynie wykonawcą robót budowlanych, która odpowiada wobec inwestora wyłącznie w ramach umowy, jaka była podstawą wykonywanych robót.
Joanna Smarż