Odpowiedź:
W obowiązującym stanie prawnym „ogrodzenia” należy traktować stosownie do treści art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., jako urządzenia budowlane. Przepisy prawa budowlanego nie regulują odrębnie kwestii ogrodzeń placów zabaw, dlatego ogrodzenia takie muszą odpowiadać wszystkim wymogom technicznym ustanowionym dla ogrodzeń, a zatem i wymogom ustanowionym w Dziale II Rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – dalej r.w.t.

Stosownie do treści § 42 ust. 1 r.w.t. bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Z treści cytowanego przepisu nie wynika zatem, że furtka w ogrodzeniu nie może otwierać się na zewnątrz ogrodzenia, a jedynie, generalny zakaz umieszczania w ogrodzeniu furtek otwierających się na zewnątrz działki.

Dyrektywy wykładni językowej wskazywałyby zatem, iż nie ma przeszkód, by umieścić furtkę otwierającą się na zewnątrz ogrodzenia placu zabaw, o ile przedmiotowa furtka otwierać się będzie na działkę budowlaną, na której usytuowane jest ogrodzenie i nie będzie poza granicę tej działki wykraczać.
Jednakże biorąc pod uwagę dyrektywy wykładni celowościowej, a także uregulowanie zawarte w § 41 ust. 1 r.w.t. zgodnie z którym ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, należy liczyć się z możliwością różnych rozstrzygnięć właściwych organów budowlanych, bowiem właściwy organ na gruncie indywidualnego stanu faktycznego winien rozstrzygnąć, czy przyjęte przez inwestora rozwiązanie będzie spełniało normę zawartą w § 41 ust. 1 r.w.t.
Dodatkowo pamiętać również należy, iż ogrodzenie musi spełniać warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustanowionym dla obszaru, gdzie ogrodzenie takie miałoby być usytuowane.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 14.12.2016 r.
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami