Inwestor samowolnie rozpoczął budowę pomostu długości do 25 m. Wbił pale podtrzymujące pomost przed dokonaniem zgłoszenia właściwym organom.
Jakie działania powinien podjąć nadzór budowlany?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b. uprawiania wędkarstwa,
c. rekreacji.

Budowa tego rodzaju obiektów budowlanych, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o dysponowaniu przedmiotową nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Mając na względzie fakt, że inwestor nie dopełnił przewidzianego przepisami prawa obowiązku zgłoszenia, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powinien zastosować w tym przypadku normę zawartą w art. 49b ust. 1 pr. bud. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy konieczności weryfikacji przez organ, czy budowa pomostu jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. W przypadku, gdyby okazało się, że budowa pomostu jest zgodna z postanowieniami planu miejscowego (jeśli taki został dla tego obszaru uchwalony) lub postanowieniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, organ zobowiązany jest wstrzymać postanowieniem roboty budowlane i rozpocząć tzw. procedurę legalizacji poprzez wezwanie inwestora do przedłożenia w ciągu 30 dni odpowiedniej dokumentacji (art. 49b ust. 2 pkt 1-3 pr. bud.) i ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. W przypadku pomostów opłata legalizacyjna została określona jako stała w kwocie 5.000 złotych (art. 49b ust. 5 pkt 2 pr. bud.). Jeśli natomiast przedmiotowy pomost nie będzie zgodny z postanowieniami planu miejscowego albo brak będzie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z którą pomost taki może być w danym miejscu wzniesiony, obiekt podlegać będzie bezwarunkowemu nakazowi rozbiórki.

Jakub Mazurkiewicz