Pytanie
W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pedagoga szkolnego i nauczyciela bibliotekarza dyrektor publicznego gimnazjum przydzielił 5 nauczycielom zastępstwa doraźne. Przydzielono następujące zastępstwa doraźne: 6 godzin tygodniowo na stanowisku pedagoga dla nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada dodatkowe kwalifikacje (studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna), 6 godzin tygodniowo na stanowisku pedagoga dla nauczyciela wspomagającego (studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika). Po 6 godzin tygodniowo dla trzech nauczycieli języka polskiego (studia magisterskie filologia polska). Czy ww. nauczycielom, za przydzielone godziny zastępstw doraźnych przysługuje wynagrodzenie na podstawie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela czy też na podstawie odrębnych przepisów? Nadmieniam, że wszyscy nauczyciele realizują zastępstwa doraźne według innego wymiaru pensum (pedagog – 24 godz. bibliotekarz 30 godz.) niż jego osobiste pensum (nauczyciel 18 godz.).
Czy ww. nauczycielom można przydzielić doraźne zastępstwa za nieobecnego pedagoga i bibliotekarza (wszyscy nauczyciele zatrudnieni są w pełnym wymiarze)?