Pytanie
Nauczyciel mianowany (zatrudniony w placówce feryjnej od 1 września 2007 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony) rozwiązał na własną prośbę umowę z dniem 31 maja 2014 r. z bardzo ważnych przyczyn osobistych.
Czy w tym przypadku przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ma zastosowanie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r. III PZP 3/06?
W związku z powyższym za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Nadmieniam, że 14 dni urlopu wykorzystał nauczyciel w okresie ferii zimowych.