Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę ostateczną decyzją w dniu 30 czerwca 2008 r. W tym czasie w ustawie - Prawo Budowlane obowiązywał dwuletni czas rozpoczęcia budowy, a więc termin rozpoczęcia budowy upłynął 30 czerwca 2010 r. W międzyczasie, dokładnie od 23 sierpnia 2008 weszła w życie zmiana ustawy - Prawo Budowlane i wprowadzono przedłużony czas rozpoczęcia budowy na okres trzech lat.
Jaki termin rozpoczęcia budowy obowiązuje dla przedmiotowej inwestycji?

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Przepis ten został zmieniony ustawą z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 145, poz. 914), która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2008 r. W uprzednim stanie prawnym ww. termin wynosił 2 lata.
Zgodnie z przepisem przejściowym ww. ustawy, do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy (art. 2). Przepis ten dotyczy będących w toku spraw o stwierdzenie wygaśnięcia pozwoleń na budowę. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa w wypadku nierozpoczęcia na jego podstawie budowy przez określony czas. Fakt wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdza organ administracji w odrębnej decyzji, której wydanie wywołuje skutki prawne ex tunc, tj. od dnia, w którym zaistniała przesłanka wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Co do zasady, w postępowaniu administracyjnym organy administracji publicznej powinny stosować przepisy obowiązujące w dniu wydawania decyzji. Należy zatem przyjąć, że ważność pozwoleń na budowę, których wygaśnięcia nie stwierdzono przed wejściem w życie nowelizacji, należy oceniać z punktu widzenia zmienionych przepisów. Tym samym, w opisanym w pytaniu stanie faktycznym, zastosowanie znajdzie 3 letni okres. Jeżeli więc przedmiotowa inwestycja nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 30 czerwca 2008 r. stała się ostateczna, decyzja ta wygaśnie.
Dorota Dorska