Odpowiedź:
Starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o usunięciu drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych. Decyzja ta może być jednak wydana po uzgodnieniu z RDOŚ, więc wymaga współdziałania w tym zakresie. Decyzja jest wydawana w trybie przepisów ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod. Jest to generalna zasada. Decyzja powinna zostać skierowana do administratora wału (WZMiUW), na którym spoczywa obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowych. Jednak z uwagi na fakt, że brak jest informacji o stronie wału (odpowietrzna czy odwodna), należy w tym zakresie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Mając nadto na uwadze cel, dla którego powstał Program Natura 2000, należy zweryfikować, czy usunięcie tych krzewów nie pozostaje w sprzeczności z zakresem ochrony programu Natura 2000 na terenie, na którym one rosną. W razie potrzeby należy dokonać uzgodnienia w odpowiednim trybie z właściwym RDOŚ.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 83f ust. 1. pkt 7 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., przepisów dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału. Przepis ten stanowiący wyjątek od generalnej zasady jest konsekwencją odrębnych, szczególnych tym zakresie unormowań w przepisach pr. wod. Znajdują się tam niezależne od rozwiązań przewidzianych w u.o.p. podstawy dla usuwania drzew lub krzewów, a wynika to przede wszystkim z dóbr jakie w tym zakresie ma chronić pr. wod.

Zgodnie z art. 88l. ust. 1 pkt 2 pr. wod., na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk.

Zakładając zatem, że krzewy są usuwane w związku z utrzymaniem wału przeciwpowodziowego (np. zapewnienie szczelności wału) lub jego modernizacją organem właściwym do wydania decyzji jest starosta.

Anna Hejnar-Zawisza

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów