Pytanie
Kto podejmuje postępowanie administracyjne, skoro w ramach odzysku odpadu o kodzie 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, w celu rekultywacji wyrobiska nawiózł ziemie zanieczyszczoną metalami ciężkimi, co po badaniach okazało się, że zostały przekroczone dopuszczalne standardy jakości gleby (przekroczenia w grupie C nieznaczne, ale rekultywacja w kierunku rolno-wodnym)? Starosta wezwał do zaniechania naruszeń, co zostało wykonane (bo odzysk zakończono dwa miesiące wcześniej), natomiast burmistrz nakazał wywiezienie, niektórych innych odpadów (m.in. szmat, kości, szkła). Obecnie już została zakończona rekultywacja (ale nie odebrana przez starostę w związku z wyżej wskazaną sytuacja).
Kto ma podjąć działania w takiej sytuacji - czy starosta wydający zezwolenie na odzysk (tzn. cofnąć zezwolenie, ale już nie jest prowadzona działalność odzysku, bo jest dokonana rekultywacja)?
Co oznacza art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o. – tzn. wywieźć 30 000 ton ziemi (nawet nie wiadomo, które były skażone), a może to jest kompetencja innego organu?