Odpowiedź:
Sam fakt uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od konieczności dalszej analizy planowanej inwestycji i jej oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie:
W treści pytania podano, że uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wyklucza konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko i postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Mimo iż inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach to organ winien, uwzględniając charakter planowanej inwestycji, ocenić czy nie jest konieczne przedłożenie innych decyzji jej dotyczących. W tym punkcie należy wyjaśnić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją "niezależną" od innych decyzji lub pozwoleń czy tez uzgodnień, jakimi inwestor musi legitymować się, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Przykładem jest pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi czy też na wytwarzanie odpadów – o których mowa w art. 181 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Innym przykładem jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o którym jest mowa w art. 122 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne. W sytuacji kiedy inwestor nie przedłożył tych decyzji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, organ działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane winien jest wezwać inwestora o ich uzupełnienie.

Kolejna kwestia to ustalenie zakresu oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt 20 pr. bud. W myśl § 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt budowlany winien jest zawierać informacje o obszarze oddziaływania. W sytuacji kiedy na etapie pozwolenia na budowę zajdzie konieczność uzupełnienia przedłożonej przez inwestora dokumentacji, wówczas należy wezwać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o ponowne określenie zakresu oddziaływania planowanej inwestycji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami