Pytanie
Podatnik posiadający w CEIDG wpisy PKD 96.03.Z, 38.11.Z,42.99.Z,43.11.Z,43.29.Z,47.19.Z,47.76.Z,47.82.Z,47.89.Z,68.20.Z,81.29.Z,81.30.Z składa zamówienie do gminy. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Gminie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) w zakresie zarządzania cmentarzami:
a) prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi
b) prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji cmentarne, w tym w formie elektronicznej
c) otwieranie i zamykanie bram cmentarzy na uzasadnione zgłoszenie zakładów pogrzebowych
d) dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe
e) egzekwowanie od wykonawców usług pogrzebowych utrzymania porządku oraz usuwanie nadmiaru ziemi w przypadku wykonywania grobu murowanego
f) wyznaczenie miejsca pod grób oraz miejsca przyszłych pochówków,
g) pobieranie opłat stałych tj. opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy i przekazywanie ich w terminie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy wraz z wykazem wykonywanych czynności i pobranych opłat,
h) sporządzenie regulaminu korzystania z cmentarza
2) w zakresie utrzymania cmentarzy:
a) całoroczne utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy
b) bieżąca pielęgnacja zieleni na cmentarzach, w tym: cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawy, grabienie liści itp. łącznie z wywozem zgromadzonych w wyniku pielęgnacji odpadów zielonych
c) zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych na cmentarzach poprzez odśnieżanie, zapobieganie śliskości, wywóz śniegu
d) utrzymanie infrastruktury technicznej w dobrym stanie w tym wykonywanie drobnych napraw ogrodzenia i nawierzchni alejek
e) usuwanie skutków aktów wandalizmu
f) wywóz odpadów z cmentarzy 3
Źródło finansowania - budżet gminy.
Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik obciążając gminę?