Pytanie
Jesteśmy firmą produkcyjną i dokonujemy eksportu swoich produktów poza terytorium Unii Europejskiej. Są to produkty, których wyprodukowanie wymaga kilkumiesięcznego nakładu pracy. W momencie złożenia zamówienia przez klienta otwieramy zlecenie produkcyjne, w którym jest określany rodzaj produktu i przewidywany termin dostawy uzgodniony z klientem. Przed rozpoczęciem produkcji jak też i w jej trakcie otrzymujemy na poczet tych dostaw od poszczególnych kontrahentów zaliczki. Na otrzymane kwoty wystawiamy faktury zaliczkowe ze stawką 0% i ujmujemy daną fakturę zaliczkową zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy w deklaracji w miesiącu jej otrzymania. Do rozliczenia zaliczek w eksporcie stosujemy art. 41 ust. 9b u.p.t.u.
Czy w miesiącu, w którym nie jest dotrzymany wykazany w zleceniu produkcyjnym przewidywany termin wywozu, jesteśmy zobowiązani złożyć korektę deklaracji za miesiąc w którym otrzymaliśmy zaliczkę (opodatkowujemy ją stawką właściwą dla dostawy w kraju i korygujemy " na minus" wykazaną uprzednio zaliczkę jako eksport opodatkowany 0%)?
Czy dopiero po dokonaniu wywozu (niezależnie od przewidywanego terminu wykazanego w zleceniu produkcyjnym), jeśli będą spełnione warunki art. 41 ust. 6 i 7 u.p.t.u., ujmujemy pozostała kwotę w ewidencji za dany okres rozliczeniowy?
Czy jeśli nie otrzymamy w odpowiednim terminie komunikatu IE 599, wówczas korygujemy miesiąc otrzymania zaliczki naliczając stawkę krajową i pozostałą kwotę w terminie określonym w art. 41 ust. 7 u.p.t.u.?