Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:
Jaka powinna być odległość miejsc postojowych od budynku mieszkalno-usługowego z usługami na parterze?

Odpowiedź
Regulacje dotyczące odległości stanowisk postojowych będą miały zastosowanie do okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w części mieszkalnej budynku mieszkalno-usługowego.

Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym została określona z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.
Wynosi ona
1) dla samochodów osobowych:
a) 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c) 20 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych,
2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie;
b) 20 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Regulacje te będą miały zastosowanie także do okien pomieszczeń w części mieszkalnej budynku mieszkalno-usługowego. Wynika to z treści § 2 ust. 5 r.w.t., który stanowi, że przepisy r.w.t. odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.