Pytanie
Spółka kilkadziesiąt lat temu wybudowała na cudzym gruncie budynki i ujęła je w swojej ewidencji środków trwałych jako nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym podlegające umorzeniu. Zgodnie z prawem wszelkie budynki i budowle znajdujące się na gruncie należą do właściciela tego gruntu. Właściciel gruntu chce wnieść aportem grunt wraz ze znajdującymi się na nim budynkami wybudowanymi przez spółkę do tejże spółki, wyceniając całość wg obecnej wartości rynkowej. Nakłady na ulepszenie (czyli budowę budynków) w obcym środku trwałym nie zostały całkowicie umorzone.
Czy spółka powinna zlikwidować nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym i nieumorzoną wartość odnieść w pozostałe koszty operacyjne, a do ewidencji środków trwałych wnieść budynki z gruntem wycenione w wartości rynkowej?
Czy może spółka powinna zaktualizować wartość nakładów na ulepszenie w obcym środku trwałym do wartości rynkowej, traktując je już jako własne nieruchomości i umarzać od tej nowej wartości?
Jak w tej sytuacji potraktować różnicę pomiędzy aktualizacją wartości a wartością podwyższenia kapitału zakładowego?
Czy może spółka powinna pozostawić w ewidencji środków trwałych nakłady w wartości historycznej, a różnicę między wartością podwyższenia kapitału a wartością historyczną wybudowanych budynków odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny?