Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Czy "wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną" jest początkiem drogi ewakuacyjnej, czy jej końcem (czyli początkiem innej strefy pożarowej)?
Czy droga ewakuacyjna jest częścią przejścia ewakuacyjnego, czy przejście do drogi ewakuacyjnej?
Chodzi mi o liczbę drzwi (pomieszczeń) od najdalszego punktu do innej strefy pożarowej.

Odpowiedź
Zgodnie z treścią § 237 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. przejście, o którym mowa w ust. 1 tj. przejście do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Zestawienie powyższej definicji z definicją "dróg ewakuacyjnych" prowadzi do wniosku, że przejście ewakuacyjne nie jest częścią drogi ewakuacyjnej, lecz przejściem w ramach danego pomieszczenia do początku drogi ewakuacyjnej stanowiącą drogę komunikacji ogólnej. W konsekwencji stwierdzić należy na podstawie powyższych przepisów r.w.t., że wyjście na drogę ewakuacyjną jest początkiem drogi ewakuacyjnej. Przejście ewakuacyjne powinno być zapewnione w ramach pomieszczeń z ich najdalszego punktu w którym może przebywać człowiek. Możliwe jest zapewnienie przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drogi ewakuacyjnej przez nie więcej niż 3 pomieszczenia (trzy otwory drzwiowe).