W ogłoszeniu o dacie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . mogą zgłaszać uwagi dotyczące treści projektu studium. Czy termin należy liczyć według dni kalendarzowych, czy trzeba uwzględniać wyłącznie dni robocze?


Przepis art. 11 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) stanowi, że organ wykonawczy gminy kolejno ogłasza w drodze obwieszczeń, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w lokalnej prasie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Samo wyłożenie musi nastąpić na okres nie krótszy niż 21 dni.

Pełna treść artykułu dostępna w Serwisie Samorządowym>>>