Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w lutym 2013 r. otworzyła niepubliczne przedszkole. Nie jest ono rejestrowane w CEIDG tylko w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta. Osoba fizyczna prowadzi zarówno działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, jak i placówkę oświatową – niepubliczne przedszkole. Przychodem z działalności gospodarczej jest sprzedaż okien, zaś kosztem ich zakupu bieżące koszty związane z działalnością firmy (artykuły biurowe). Przychodami z prowadzenia niepublicznego przedszkola są dotacje otrzymane z Urzędu Miasta oraz wpłaty rodziców (czesne). Natomiast kosztami z tytułu działalności przedszkola są usługi cateringowe, zakup drobnych artykułów spożywczych oraz płace kadry przedszkola. Osoba fizyczna prowadzi księgę przychodów i rozchodów, w której ujmuje wszystkie przez siebie osiągane przychody i koszty, łącznie z działalności, jak i z prowadzania przedszkola. Od zakupów towarów do dalszej odsprzedaży, czyli okien odlicza VAT naliczony w 100%, natomiast VAT należny wykazuje w deklaracji VAT-7 w dwóch pozycjach: w pozycji stawka zwolniona wykazuje przychody związane z prowadzeniem przedszkola (dotacje, czesne), a w pozycji przeznaczonej na stawkę 23% VAT należny wynikający ze sprzedaży okien.
Czy podatnik prawidłowo prowadzi księgę oraz wypełnia deklarację VAT-7?
W lutym została zawarta umowa z biurem rachunkowy na prowadzenie pkpir. Usługa będzie dotyczyła zarówno działalności związanej z oknami, jak i przedszkola, a wykonanie usługi będzie potwierdzane fakturą, na której będzie VAT naliczony.
Jak w takim układzie ująć ją w deklaracji VAT-7 - czy w całości można z odliczyć VAT naliczony?