Pytanie
Zamawiający w przetargu nieograniczonym żądał złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że wykonawca posiada rachunek, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi minimum 1.000.000 zł lub ma zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000 zł wystawione nie wcześnie niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączył do oferty wymagany dokument, ale potwierdzający, iż posiada na rachunku środki w wysokości niższej niż 1.000 000 zł oraz zdolność do zaciągnięcia kredytu również w wysokości niższej niż 1 000.000 zł. Jednak po zsumowaniu zarówno środków finansowych na rachunku, jak i zdolności kredytowej Wykonawcy, kwota ta przekracza wymagane 1.000.000 zł.
Czy Zamawiający może zsumować te dwie wartości, i odrzucić ofertę, ponieważ Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu?