Pytanie
Jak należy skorygować skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz bilans w przypadku kiedy między spółką dominującą i zależną wykonywane są usługi montażu i piaskowania:
1) spółka zależna wykonała usługę piaskowania, gdzie koszt tej usługi wynosił 400 zł, natomiast sprzedała ją spółce dominującej za 500 zł,
2) spółka zależna wykonała usługę montażu środka trwałego, gdzie koszt tej usługi wynosił 1200 zł, natomiast sprzedała ją spółce dominującej za 1500 zł?
Jak przedstawić te operacje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?