Pytanie
Jak należy rozumieć powierzchnię całkowitej zabudowy, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p., która służy do obliczenia minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy?
Czy można ją uznać za powierzchnię zabudowy, używaną do wyliczenia wskaźnika powierzchni zabudowy zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Czy jednak jest to powierzchnia obliczana po obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji, jak podawano w normach określenie powierzchni całkowitej budynku?
Czy w tym przypadku zapis sugerujący, że chodzi o zabudowę, a nie budynek może oznaczać, że tą powierzchnię należy mierzyć inaczej?