Pytanie
Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Przez zakład pr. wod. rozumie podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego (art. 9 ust. 1 pkt 25 pr. wod.). Ustawa Prawo wodne nie definiuje jednak następcy prawnego. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Kogo należy rozumieć jako następcę prawnego zakładu i w oparciu o jakie przepisy należy go rozpatrywać?
Czy właściciel terenu, który wypowiedział umowę dzierżawy zakładowi posiadającemu ważne pozwolenie wodnoprawne (pozwolenie nie dotyczy eksploatacji instalacji), staje się następcą prawnym zakładu i tym samym może korzystać z uprawnień wynikających z tego pozwolenia?
Czy podmiot wydzierżawiający teren od jego właściciela, który posiada ważne pozwolenie wodnoprawne, staje się następcą prawnym zakładu i tym samym może korzystać z uprawnień wynikających z tego pozwolenia?
Czy w sytuacji, kiedy zakład posiadający ważne pozwolenie wodnoprawne rezygnuje z umowy dzierżawy (rozwiązuje umowę z właścicielem terenu), a w jego miejsce wchodzi inny podmiot (podpisuje umowę dzierżawy z właścicielem terenu), staje się on następcą prawnym zakładu i tym samym może korzystać z uprawnień wynikających z tego pozwolenia?
Czy jest możliwość zawarcia jakieś umowy pomiędzy zakładem posiadającym ważne pozwolenie wodnoprawne, który dzierżawi grunty a potencjalnym następnym dzierżawcą tych gruntów (po rezygnacji z umowy dzierżawy przez zakład), która spowoduje następstwo prawne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pr. wod.?