W województwie warmińsko-mazurskim występuje jedna z najliczniejszych w kraju populacji bobra europejskiego. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za szkody powodowane przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa, zaś szacowania szkód, naliczenia i wypłaty odszkodowania dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, na obszarze parku narodowego dyrektor parku.

Co roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszanych jest coraz więcej wniosków o wypłatę odszkodowań i o ograniczenie szkód wyrządzonych przez te zwierzęta. Minimalizowanie szkód możliwe jest między innymi poprzez podejmowanie działań zabezpieczających. W miejscach o największej koncentracji szkód powodowanych przez te zwierzęta zamontowano 45 rur w tamach bobrowych. Urządzenia umożliwiają odprowadzanie nadmiaru wody oraz regulowanie jej poziomu w rowach melioracji szczegółowej i w rzekach. Tego typu działania nie wpływają bezpośrednio na liczbę bobrów występujących na danym terenie, natomiast w korzystny sposób przyczyniają się do rozwiązania problemu wynikającego z ich bytowania, zwłaszcza na terenach wykorzystywanych rolniczo.

Źródło: www.gdos.gov.pl