Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany .Realizacja inwestycji budowlanej z samej swej istoty wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne, a konieczność dokonania nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym np. poprzez zniszczenie znajdujących się na placu budowy roślin czy zwierząt, nierzadko jest jej nieuniknioną konsekwencją. W takich sytuacjach kluczowym staje się, aby wszelkie niezbędne działania odbywały się z poszanowaniem przewidzianych na tę okoliczność regulacji prawnych.

Niniejsze opracowanie prezentuje wymogi odnoszące się do roślin, grzybów i zwierząt, z którymi inwestor może mieć do czynienia na terenie swojej inwestycji. Znajomość tych regulacji pozwoli każdą inwestycję przeprowadzić w sposób zgodny z prawem, a tym samym bezpieczny dla jej dalszego bytu.


Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Jakkolwiek przepisy ustawy o ochronie przyrody służą ochronie wszelkich roślin, zwierząt i grzybów, to szczególną uwagę w związku z realizacją robót budowlanych należy zwrócić na rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową, gdyż naruszenie przepisów które ich dotyczą może rodzić najdalej idące konsekwencje dla przebiegu procesu inwestycyjnego.

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów jest jedną z form ochrony przyrody. Zgodnie z art. 46 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) - dalej u.o.p. ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Aktualnie ochrona gatunkowa opiera się na trzech rozporządzeniach Ministra Środowiska:
– Rozporządzeniu z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) - dalej r.o.g.r.,
– Rozporządzeniu z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) - dalej r.o.g.z.,
– Rozporządzeniu z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) - dalej r.g.g.
– Rozporządzenia te zostaną omówione szczegółowo w dalszej części tekstu.

(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .