Pełna treść komentarza dostępna jest w  programie Serwis Budowlany >>

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana przepisów w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. wprowadzona rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 926) - dalej n.r.w.t. Głównym założeniem n.r.w.t. jest wprowadzenie do krajowego systemu prawnego regulacji związanej z wprowadzeniem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153, 18/06/2010 P. 0013 – 0035).


Nowe przepisy r.w.t. odnoszą się przede wszystkim do nałożonych na inwestorów obowiązków w zakresie poprawy termoizolacyjności budynków, jak również stopniowej redukcji stosowania w budynkach źródeł energii o charakterze nieodnawialnym poprzez m.in. obniżenie do 2020 r. całkowitego zużycia energii przez Unię Europejską o 20%, uzyskanie udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 20% łącznego zużycia energii w Unii oraz obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 20%. Zmiana rozporządzenia r.w.t. – choć nieuchronna jako wynikająca z ustawodawstwa europejskiego – jest szeroko komentowana w środowisku budowlanym, głównie w związku z nieuchronnym wzrostem kosztów wykonawstwa obiektów budowlanych od dnia 1 stycznia 2014 r.


Nowe rozwiązania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej

Zgodnie z nową treścią § 328 ust. 1 r.w.t. po nowelizacji, budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:
1) wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3 r.w.t., przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust. 2 r.w.t.;
2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia r.w.t. oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia r.w.t.
W porównaniu do obecnie obowiązującego brzmienia przepisu, zmiana oznacza wyraźne i jednoznaczne rozciągnięcie funkcjonowania przepisu z zakresu oświetlenia wbudowanego na budynki inne niż kwalifikowane jako użyteczności publicznej tj. budynki zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, gospodarcze i magazynowe. Przepis odnosi się wyraźnie do wzorów pozwalających na określenie maksymalnych wartości wskaźników EP, które powinny być wyliczone z uwzględnieniem § 329 ust. 1 lub 3 r.w.t. oraz parametrów cząstkowych stosownie do § 329 ust. 2 r.w.t.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany >>