Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego:
Kiedy można zwolnić inwestora z obowiązku ustanawiania kierownika robót?

Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami art. 42 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud., inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Powyższe uregulowanie nie odnosi się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a pr. bud.

Ponadto organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tego przepisu również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Obowiązki kierownika budowy zostały szczegółowo opisane w przepisach art. 22 pr. bud., jednak podstawowym zadaniem kierownika budowy jest realizacja budowy zgodnie z zatwierdzonym (opieczętowanym) projektem budowlanym (projektem zagospodarowania terenu). Właściwy organ zwalniając inwestora od obowiązku ustanowienia kierownika budowy powinien zatem kierować się przekonaniem, wynikającym z konkretnych przesłanek, że realizacja budowy bez kierownika budowy będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami