Pytanie:
Czy do wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji, która wymaga wycięcia drzew, inwestor musi dołączyć zgodę właściwego organu na ich wycięcie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może, co do zasady, nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków). Zezwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą właściciela tej nieruchomości.

W praktyce organy architektoniczno – budowlane często wymagają od inwestora zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podnosząc, że takie zezwolenie pozwala im w pełni na ocenę dopuszczalności planowanej inwestycji. Należy jednak zauważyć, że brak jest podstaw prawnych do formułowania takiego wymogu na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. zawiera zamknięty katalog dokumentów wymaganych przy wniosku o pozwolenie na budowę, z treści którego nie wynika obowiązek dołączania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej, która nakładałaby na inwestora obowiązek dołączania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do wniosku o pozwolenie na budowę. To inwestora winno obciążać ryzyko, że w przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nie zdoła zrealizować przedsięwzięcia, na którego realizację posiada pozwolenie na budowę.