Pytanie:
Developer wybudował budynek (budynki) i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przekazał obiekt zarządcy, przekazując dokumentację powykonawczą i inne dokumenty. Nie przekazał dziennika budowy, bo uważa, że dziennik budowy jest odzwierciedleniem realizacji budowy, a zarządca nieruchomości nie jest uprawniony do wstecznego śledzenia - kontrolowania procesu inwestycyjnego.

Czy developer miał rację nie przekazując dziennika budowy zarządcy nieruchomości?

 

Odpowiedź:
Stanowisko inwestora jest bezprawne a zarządcy przysługuje roszczenie o wydanie dziennika budowy, które może być dochodzone na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.

Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Definicja dokumentacji budowy została zdefiniowana w art. 3 pkt 13 pr. bud., przez którą należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. Zatem na podstawie art. 60 w zw. z art. 3 pkt 13 pr. bud. inwestor powinien przekazać właścicielowi lub zarządcy również dziennik budowy. Co więcej, z godnie z art. 63 pr. bud. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 pr. bud., oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Powinien więc właściciel lub zarządca przechowywać również dziennik budowy.


W związku z powyższym stanowisko inwestora (dewelopera) jest bezprawne, ponieważ narusza art. 60 pr. bud. i uniemożliwia zarządcy wykonanie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 63 pr. bud. jak natomiast wskazuje się w literaturze, niewywiązanie się inwestora z obowiązków nałożonych przepisami komentowanego artykułu obciąża właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, rodząc po ich stronie roszczenie o wypełnienie ustawowego obowiązku, a niewykonanie obowiązku lub poniesionego uszczerbku z tego tytułu, może być przedmiotem pozwu przed sądem powszechnym (tak Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, uwaga 3 do art. 60, s. 587). Na przykład w wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 15.12.2016 r., sygn. akt: V Ca 532/16, LEX nr 2245198, uwzględniono powództwo spółdzielni mieszkaniowej o nakazanie wydania przez inwestora dokumentów budowy i dokumentacji powykonawczej budynku w postaci projektu budowlanego obiektu, pozwolenia na budowę, książki budowy, protokołów powykonawczych, protokołu odbioru obiektu, decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania, książki obiektu budowlanego wraz z protokołami wykonanych przeglądów, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z nieruchomością, w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku.