Pytanie:
Czy po 28 czerwca 2015 r., gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania może rozpocząć budowę nie czekając, aż decyzja stanie się ostateczna?

Odpowiedź:
Od dnia 28 czerwca 2015 r., w przypadku gdy stroną postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest wyłącznie inwestor, może on rozpocząć roboty budowlane na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie:
Zmiana brzmienia przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlanego oraz niektórych innych ustaw – dalej jako nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 r., polegała na usunięciu z treści przepisu przymiotnika "ostatecznej". Wobec czego obecnie przepis art. 28 ust. 1 pr. bud. brzmi: "Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31".

W uzasadnieniu projektu nowelizacji odnośnie przedmiotowej zmiany zapisano:
"W wielu postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie występują strony inne niż inwestor. Obecnie w takiej sytuacji nie jest możliwe zastosowanie przepisu art. 130 § 4 k.p.a. (decyzja podlega wykonaniu, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron). Zmiana ta pozwoli, w sytuacji gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania, zaś decyzja jest zgodna z jego wnioskiem, na pominięcie okresu oczekiwania, aż stanie się ona ostateczna, co przyspieszy rozpoczęcie inwestycji o około 14 dni. Zakłada się, że w wyżej przedstawionym przypadku rozpoczęcie inwestycji nastąpi co najmniej 14 dni wcześniej niż obecnie".

Zdaniem odpowiadającego, znowelizowana treść przepisu art. 28 ust. 1 pr. bud. wprowadza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia robót przy zastosowaniu ogólnych regulacji postępowania administracyjnego: decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron - art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.