Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>

Wśród uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego inwestor spełnia podstawowa rolę - można nawet stwierdzić, że jest on najważniejszym ogniwem całego procesu budowlanego. Inwestor jest inicjatorem procesu inwestycyjnego i zapewnia środki na jego realizację. Jest on podmiotem niezbędnym na każdym etapie realizacji inwestycji niezależnie od jej rozmiaru i charakteru. Do inwestora adresowane są przepisy prawa budowlanego, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym działają na zlecenie inwestora, także dla inwestora jest sporządzana dokumentacja projektowa i kosztorysowa inwestycji, na którą składają się przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz różnego rodzaju kosztorysy.Całość dokumentacji kosztorysowej jest ze sobą wzajemnie powiązana i aby stanowiła właściwe i dobrze skonstruowane narzędzie do wykorzystania w procesie budowy inwestor musi aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania tych opracowań. Bierna postawa inwestora na etapie projektowania i sporządzania dokumentacji kosztorysowej może doprowadzić do tego, że otrzymane produkty nie będą spełniać jego oczekiwań, a niejednokrotnie przyjęte rozwiązania w dokumentacji projektowej i kosztorysowej mogą doprowadzić do zbyt wysokiej prognozy środków koniecznych na inwestycję w stosunku do zasobów posiadanych przez inwestora.

Dla zobrazowania, jak ważna jest rola inwestora przy tworzeniu dokumentacji kosztorysowej prześledzimy zależności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami.
 

1. Przedmiar robót - stanowi opracowanie ścisłe powiązane z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Określa on w jakich ilościach oraz w jaki sposób należy wykonać roboty aby zrealizować przedmiot zamówienia, dlatego powinien być opracowywany na podstawie projektu wykonawczego, który uwzględnia wytyczne inwestora oraz dokładnie określa pełen zakres robót do wykonania.
 

2. Kosztorys inwestorski - wiąże się ściśle z przedmiarem robót, im dokładniejszy będzie przedmiar robót, tym dokładniejszy będzie kosztorys inwestorski, który określa wartość robót koniecznych do wykonania. Dobrze sporządzony kosztorys inwestorski pozwoli inwestorowi właściwie zaplanować i zagwarantować odpowiednie środki na realizację inwestycji, dlatego ceny jednostkowe, które posłużą do wyceny kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić ceny rynkowe oraz powinny uwzględniać informacje zawarte w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz uwzględniać wytyczne inwestora.


3. Kosztorys ofertowy – stanowi opracowanie także ściśle powiązane z przedmiarem robót, najczęściej podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót otrzymany od zamawiającego. Kosztorys ofertowy określa wartość za jaką wykonawca jest w stanie podjąć się wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego powinien być on opracowany na podstawie dobrze wykonanego przedmiaru robót uwzględniającego pełen zakres robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. Właściwie sporządzony kosztorys ofertowy powinien dawać inwestorowi gwarancję, że wykonawca będzie w stanie wykonać przedmiot zamówienia za wartość określoną w kosztorysie ofertowym, dlatego zamawiający powinien zwracać uwagę aby ceny w kosztorysie inwestorskim nie były zaniżone, gdyż w konsekwencji może to spowodować problemy z dokończeniem inwestycji, gdy wykonawcy zacznie brakować środków na jej finansowanie. Inwestora nie powinna interesować tylko kwota ostateczna uzyskana w kosztorysie ofertowym, powinien on także sprawdzić i przeanalizować całą wycenę pod względem poprawności zastosowanych cen i pod względem błędów rachunkowych, które spowodują błędne wyliczenie wartości robót za realizację przedmiotu zamówienia.

Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>

@page_break@
 

Z analizy zależności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami składającymi się na dokumentację kosztorysową widać, jak ważne jest aby Inwestor śledził tok opracowywania tych dokumentów, a także uczestniczył aktywnie w ich opracowywaniu. Już na samym początku zamawiający powinien wydać odpowiednie wytyczne do opracowania dokumentacji kosztorysowej, które powinny być zawarte w Protokole założeń wyjściowych do kosztorysowania. Jest to dokument sporządzony przez zamawiającego zawierający dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a mających wpływ na wysokość wartości kosztorysowej przedmiotu zamówienia. Protokół powinien być opracowany przez Zamawiającego, wspólnie z projektantem i autorami przedmiarów i kosztorysów. Autorzy opracowań jakimi są przedmiary i kosztorysy inwestorskie często nie znają miejscowych warunków i terenu przyszłej budowy, nie posiadają także wiedzy o miejscu składowania ziemi z wykopów, lokalizacji wysypiska, dopuszczalnych technologii wykonywania robót i wielu innych czynników mających wpływ na wysokość wyceny robót. Dlatego pozostawienie tych kwestii do decyzji jednostki opracowującej dokumentację kosztorysową może w konsekwencji skutkować znacznymi rozbieżnościami co do szacowanych kosztów budowy i może spowodować, że środki na sfinansowanie inwestycji zostaną źle zaplanowane.

 

Mając wpływ na opracowanie poszczególnych opracowań składających się na dokumentację kosztorysową Inwestor ma możliwość ułatwienia sobie pracy w każdej fazie realizacji inwestycji. Dzięki zaangażowaniu inwestora poszczególne opracowania składające się na dokumentację kosztorysową będą ze sobą spójne, a każde kolejne opracowanie będzie wynikać z poprzedniego:
 Przedmiar robót będzie stanowił odzwierciedlenie wszystkich robót przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji, a jego przejrzyste i czytelne opracowanie wpłynie na łatwość jego sprawdzenia.
 Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie przedmiaru – będzie odzwierciedlał pełne i realne wartości robót koniecznych do realizacji inwestycji dzięki czemu inwestor będzie mógł zgromadzić właściwe środki na finansowanie inwestycji. Przejrzyste i czytelne opracowanie umożliwi analizę szacowanych kosztów oraz umożliwi opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji i finansowania planowanej inwestycji.


 Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru przekazanego przez Zamawiającego – będzie odzwierciedleniem wymagań Inwestora za cenę realizacji podaną przez Wykonawcę i będzie stanowił rzeczywiste koszty realizacji inwestycji. Kosztorys ofertowy wykonany na bazie tego samego przedmiaru, co kosztorys inwestorski będzie stanowił przejrzysty i czytelny dokument, który pozwoli na szybkie jego sprawdzenie i na analizę kosztów oraz na sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji będzie stanowił podstawę do starannego rozliczania wykonanych robót, a po jej zakończeniu na automatyczne rozliczenie całości inwestycji.
 

Zalety aktywnego i przemyślanego zaangażowania Zamawiającego w opracowanie dokumentacji kosztorysowej są nieocenione i przyczyniają się do ułatwień w realizacji i rozliczeniu inwestycji, dlatego już w fazie przygotowania inwestycji do realizacji Inwestor powinien odpowiednio kształtować wszystkie potrzebne mu opracowania i dokumenty.


 Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>