Obowiązku tego przepisy nie uzależniają od żadnych czynników. Z sygnałów przekazywanych przez samorządy wynika, że w konsekwencji tego przepisu budżety samorządów obciążane są często bardzo znaczącymi kosztami wykonywania - w ich ocenie niepotrzebnych - instalacji odgazowywania.
Nie ma jednak szans na zmianę przepisów rozporządzenia i ograniczenie obowiązku budowy instalacji odprowadzania gazu ze składowisk odpadów. Wymóg wyposażenia składowiska odpadów, na którym przyjmowane są odpady ulegające biodegradacji, w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego wynika z przepisów Unii Europejskiej i jest wymogiem obligatoryjnym dla obiektów przyjmujących odpady ulegające biodegradacji. Proces dostosowania składowisk odpadów do wymagań technicznych zapewniający zgodność krajowych obiektów z wymaganiami dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów trwa w Polsce od prawie 10 lat. Obecnie składowiska odpadów, na których przyjmowane są odpady ulegające biodegradacji, do których zaliczają się składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przyjmujące odpady komunalne, jeżeli nie są wyposażone w instalację odprowadzania gazu składowiskowego, nie mogą być eksploatowane i muszą zostać zamknięte, wyjaśnia Ministerstwo Środowiska.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 18 lipca 2012 r.