Osoba fizyczna złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej o liczbie wydanych w 2012 r. przez starostę kart wędkarskich. Czy starosta może udostępnić tę informację?


Odpowiedź:

Informacja o liczbie wydanych kart wędkarskich jest informacją o środowisku. Starosta powinien udostępnić informacje na podstawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.


Organ może odmówić udostępnienia informacji tylko w przypadkach wskazanych w art. 16 u.o.o.ś.


Uzasadnienie:

W przedmiotowej sytuacji mają zastosowanie mają art. 8-28 u.o.o.ś. dotyczące zakresu żądań wniosków o udostępnienie informacji publicznej o środowisku oraz obowiązujących procedur.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., do informacji o środowisku i jego ochronie podlegających udostępnieniu należą m.in. informacje o środkach administracyjnych dotyczących środowiska, które podlegają udostępnieniu.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., organ administracji nie udostępnia informacji dotyczących danych osobowych, jednakże tylko w przypadku, gdy są to dane osób trzecich i jeżeli udostępnienie takich informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych. Stąd, gdyby w dokumentach pojawiały się dane osób trzecich, należy je wykreślić, w pozostałym zakresie dane należy udostępnić z uwagi na brak podstaw do wyłączenia.