OPTYMALIZACJA PRODUKCJI
Jeśli struktura zamówień wymaga wytwarzania szarż o różnej wielkości, zależnej od zmieniającego się popytu,
potrzebne jest zaawansowane narzędzie do planowania i optymalizowania produkcji. Na podstawie bieżącej sytuacji oraz dostępności surowców IFS/Produkcja wsadowa™ zapewnia interaktywne wsparcie dla ilościowego bilansowania wsadów. Zaczynając od bazowego surowca lub półproduktu, można przechodzić zarówno w górę, jak i w dół struktury wyrobu i bilansować receptury produkcyjne oraz konfekcję, aż proces produkcyjny zostanie zrównoważony. Po zaaprobowaniu zrównoważenia IFS/Produkcja wsadowa™ tworzy zlecenie produkcji dla całej struktury zamówienia. IFS/Produkcja wsadowa™ obsługuje też sekwencjonowanie (na przykład w produkcji farb poszczególne kolory powinny być produkowane w ściśle określonej kolejności).

PROSTSZE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH
W produkcji wsadowej i recepturowej kwestie środowiskowe odgrywają ważną rolę. Każde państwo ma własne przepisy dotyczące produkcji oraz zarządzania gotowymi wyrobami, surowcami i potencjalnie niebezpiecznymi odpadami. Zagadnienia środowiskowe stają się czynnikiem kluczowym dla konkurencyjności firmy, a nawet dla jej przetrwania.

Wymagania te mają wpływ na codzienną działalność firmy. Etykiety wyrobów, dokumenty transportowe lub
eksportowe muszą być tworzone na bieżąco z produkcją. IFS/Produkcja wsadowa™ udostępnia wymagane informacje o produktach oraz wspiera wymianę informacji z innymi systemami. Na przykład, aby uzyskać skład chemiczny receptury do poziomu surowców włącznie, można wygenerować arkusze informacji o produkcie
i opracować raporty środowiskowe zgodnie z normami i regulacjami prawnymi.

IFS/Produkcja wsadowa™ w połączeniu z innymi komponentami IFS Applications™ zapewnia:
• Większą pewność dostaw
• Eliminację niedoborów zapasów
• Bardziej efektywną produkcję
• Ulepszoną rotację zapasów
• Kontrolę i śledzenie jakości
• Przestrzeganie przepisów środowiskowych.

ZARZĄDZANIE SZARŻAMI PRODUKCYJNYMI
• Równoważy produkcję od góry do dołu lub od dołu do góry.
• Umożliwia śladowanie przepływu surowców.
• Umożliwia planowanie produkcji dla określonych partii surowców i półproduktów.
• Umożliwia tworzenie i obsługę wielopoziomowych receptur.
• Oferuje kompletne rozwiązanie do produkcji mieszanej.
• Uwzględnia efekty rozbieżnych procesów produkcyjnych.

ZARZĄDZANIE RECEPTURAMI
• Elastyczne określanie wielkości szarży pozwala na optymalizację wykorzystania mocy produkcyjnych,
minimalizację braków i ograniczenie kosztów produkcji.
• Zaawansowane funkcje do skalowania receptur i regulowania uzysku zapewniają lepsze planowanie produkcji.
• Kombinacja objętości i wagi — składniki można określać w jednostkach wagi i (lub) jako procent objętości lub
wagi.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
• Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA) do wyznaczania punktów i parametrów kontrolnych.
• Proste definiowanie planu kontroli z wykorzystaniem ustalonych parametrów kontrolnych.
• Łatwe gromadzenie danych testowych i kontrolnych podczas procesów raportowania produkcji i zaopatrzenia.
• Statystyczna kontrola procesów (SPC) i obsługa wskaźników jakości (ppm, 6 sigma, Cp, Cpk).
• Historyczna baza danych do długoterminowej analizy jakości.

NARZĘDZIA DO PLANOWANIA
• Plan główny – zintegrowany, wielopoziomowy system planowania, który łączy prognozy sprzedaży
z produkcją i zamówieniami klientów.
• Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych – narzędzie, które lokalizuje i identyfikuje problemy ze zdolnościami
produkcyjnymi na podstawie jednej lub wielu różnych wersji danych planu głównego.
• Pomaga definiować i zarządzać ograniczeniami zasobów, zwłaszcza z perspektywy długoterminowej.
• Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirement Planning, MRP) – tradycyjne narzędzie MRP
z funkcjami wielopoziomowych analiz i symulacji.
• Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirement Planning, CRP) – narzędzie, które pomaga
lokalizować i identyfikować problemy ze zdolnościami produkcyjnymi z perspektywy średnioterminowej.
• Harmonogramowanie operacyjne (Constraint-Based Scheduling, CBS) – narzędzie, które tworzy harmonogram
produkcji na podstawie precyzyjnie zdefiniowanych ograniczeń zasobów. Oferuje możliwość sekwencjonowania, planowanie wykorzystania maszyn, zasobów ludzkich i oprzyrządowania, a także planowanie obsługi profilaktycznej w perspektywie krótkoterminowej.
• Planowanie popytu – zintegrowane narzędzie prognostyczne z funkcjami symulacji i pracy zespołowej.

WSPARCIE DLA PRODUKCJI MIESZANEJ
• Obsługuje środowisko produkcji mieszanej.
• Pozwala używać zarówno tradycyjnych specyfikacji materiałowych (BOM), jak i receptur z efektywną kontrolą nad wersjami i alternatywami.