Zgodnie z § 1 pkt 6 ww. rozporządzeniem, wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących m.in. sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

Zgodnie z przedmiotowym przepisem Prawa energetycznego, przez sieć przesyłową należy rozumieć w szczególności sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego. Sposób podziału przesyłowych sieci elektroenergetycznych ze względu na poziom napięć znamionowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126, z późn. zm.). Z przepisu § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że siecią elektroenergetyczną wysokich napięć jest sieć obejmująca napięcie znamionowe 110 kV, natomiast siecią elektroenergetyczną najwyższych napięć jest sieć obejmująca napięcie znamionowe większe niż 110 kV.

Z powyższego wynika, że do sieci przesyłowych nie należą sieci elektroenergetyczne średnich i niskich napięć, czyli o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV. Tym samym zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących sieci przesyłowych, czyli w zakresie sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego.

Jednocześnie rozporządzenie w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda nie wymienia wśród obiektów należących do właściwości wojewody sieci dystrybucyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 11b ustawy – Prawo energetyczne, czyli takich, za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Tym samym, w sprawach sieci elektroenergetycznych (bez względu na ich napięcie znamionowe), za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego – co do zasady – właściwym jest starosta, chyba że zachodzą inne przypadki wskazane w ww. rozporządzeniu lub w art. 82 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.