Komisja Nadzoru Finansowego w środę 16 grudnia 2020 r. jednogłośnie wydała zezwolenie  na prowadzenie przez GPW Benchmark SA działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych. Oznacza to, że proces opracowywania tego rodzaju wskaźników referencyjnych przez GPW Benchmark SA będzie podlegał publicznemu nadzorowi, którego elementem jest też cykliczna ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub realiów  gospodarczych.

Wśród wskaźników, które GPW Benchmark SA już opracowuje, znajduje się Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR), wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 BMR. Na podstawie otrzymanego zezwolenia GPW Benchmark SA została uprawniona również do opracowywania innych wskaźników stóp procentowanych, których proces wyznaczania będzie odbywał się zgodnie z wymogami BMR. 

Wskaźnik referencyjny WIBOR był opracowywany przez GPW Benchmark SA jeszcze przed dniem wydania zezwolenia KNF, co było możliwe na mocy przepisu przejściowego2 BMR. 

Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark SA oznacza, że organ nadzoru finansowego uznał proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR za zgodny z wymaganiami nałożonymi na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.