Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy gospodarstwo rybackie zajmujące się hodowlą ryb, wytwarzające odpady typu odchody rybne, należy uznać za instalację? Czy w przypadku, gdy ww. zakład nie kwalifikuje się pod pozwolenie na wytwarzanie odpadów, powinien uzyskać zezwolenie na zbieranie powyższych odpadów?


Odpowiedź:

W mojej ocenie, gospodarstwo rybackie zajmujące się hodowlą ryb jest instalacją w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., gdyż jego eksploatacja może powodować powstawanie emisji. Natomiast same stawy hodowlane instalacją nie są instalacją, jeśli np. woda nie jest ani pobierana, ani odprowadzana.
 

Odchody ryb nie są odpadami w świetle art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. Postępowanie z odchodami ryb określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L 300 z dnia 14 listopada 2009 r., s. 1).

W przypadku wytworzenia odpadów (objętych regulacją p.o.ś. i u.o.) w ilości większej niż 5000 Mg gospodarstwo rybackie będzie musiało uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a p.o.ś. Jeżeli wytwarza mniejszą ilość odpadów, pozwolenie na ich wytwarzanie nie będzie wymagane. Dla tych odpadów należy prowadzić ewidencję oraz raz do roku składać marszałkowi województwa sprawozdanie o wytworzonych odpadach i sposobach ich zagospodarowania.

Jeżeli odpady będą zbierane w miejscu wytworzenia, czyli na terenie gospodarstwa, zezwolenie na zbieranie odpadów nie będzie wymagane. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 pkt 10 u.o., wytwórca odpadów zbierający je w miejscu wytworzenia jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.