Gmina jest właścicielem nieruchomości i chce dokonać jej podziału.

Czy dokonując podziału z urzędu, gmina musi złożyć oficjalny wniosek o podział nieruchomości?

Odpowiedź

Gmina nie składa wniosku o podział nieruchomości stanowiącej jej własność.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n. podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

"Postępowanie podziałowe może też zostać wszczęte z urzędu wobec nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, jednak tylko takich, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste (art. 97 ust. 3 pkt 2 oraz art. 97 ust. 5 u.g.n.). Podział z urzędu tych nieruchomości jest możliwy pod warunkiem, że organ orzekający uzyska wcześniej opinię - odpowiednio - starosty reprezentującego Skarb Państwa, zarządu powiatu lub zarządu województwa (uzyskanie opinii organu wykonawczego gminy nie jest wymagane, gdyż organem orzekającym jest organ wykonawczy gminy)." – E. Gończak – Kucharczyk. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX, 2013.


Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .