Ozon tworzy się przy powierzchni ziemi w szczególności w okresach wysokich temperatur, w wysokim nasłonecznieniu, przy obecności innych substancji i negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi. W związku z obserwowanymi wysokimi stężeniami ozonu w powietrzu w celu zmniejszenia narażenia na jego szkodliwe działanie zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami w szczególności małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. Dorosłym, bez kłopotów ze zdrowiem, zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej na otwartym powietrzu w godzinach południowych.

Polecamy śledzenie na bieżąco portalu jakości powietrza GIOŚ: powietrze.gios.gov.pl, gdzie dostępne są informacje dotyczące prognoz krótkoterminowych stężeń ozonu i przekroczeń poziomów: informowania i alarmowego, a także stron wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na których prezentowane są aktualne stężenia ozonu w powietrzu.

Przypominamy, że poziom informowania ozonu to 180 µg/m3 (średnia 1-godzinna) i poziom docelowy ozonu: 120 µg/m3 (średnia ośmiogodzinna) - określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed tym zanieczyszczeniem.

Źródło: www.gios.gov.pl