Tak. Dokonywany odpis może być kosztem podatkowym z chwilą jego dokonania.
Przepis art. 9 ustawy z 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych stanowi, że przedsiębiorstwa wydobywające minerały metodą odkrywkową oraz inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, której towarzyszy powstawanie hałd lub degradacja terenu, mogą tworzyć fundusz rekultywacji z narzutów na koszty działalności.
Z art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wynika, że zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany m.in. zapewnić selektywne składowanie odpadów, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. Przepis art. 61 ustawy o odpadach wskazuje zaś, że cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów.

Żadne przepisy nie wskazują zatem bezpośrednio na obowiązek tworzenia funduszu rekultywacji. Żadne przepisy nie ograniczają także prawa do tworzenia takiego funduszu. Niemniej jednak prowadzenie rekultywacji gruntu jest w określonych sytuacjach obowiązkiem prowadzącego składowisko odpadów. W praktyce nakłady na rekultywację mogą być albo bezpośrednie albo finansowane poprzez utworzony w przedsiębiorstwie fundusz rekultywacji.
Przepis art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego.
Przepis ten określa zatem zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika. Kosztem jest zatem co do zasady dokonywany (coroczny) odpis na fundusz rekultywacyjny. Może być on potrącony w kosztach z chwilą jego dokonania.
Jeżeli jednak faktycznie poniesione wydatki na rekultywację będą niższe od utworzonego na dany rok podatkowy odpisu na funduszu rekultywacji, wówczas pozostałe na koniec roku podatkowego saldo funduszu, pomniejsza odpis w roku następnym.
Wobec tego w następnym roku podatkowym, odpis na fundusz w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji, skorygowany o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.
Jeśli zatem przykładowo odpis w 2007 r. wynosił 10 000 zł, a na rekultywację wydatkowano 9 000 zł, to pozostało 1 000 zł niewykorzystanego salda. W 2007 r. kosztem będzie odpis w pełnej wysokości, lecz w 2008 r. - odpis w pełnej wysokości (10 000 zł) pomniejszony o niewykorzystane saldo (1 000 zł); kosztem będzie więc 9 000 zł.
Zob. także pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 maja 1998 r., znak PO 3-23117-IP-722-191/98, publ. Serwis Podatkowy 1999, nr 11, s. 11.